Trong suốt thời gian hoạt động vừa qua, được cộng đồng và các cơ quan ban ngành, đoàn thể ghi nhận và tặng bằng khen, đây là động lực rất lớn, của ban quản lý tiếp tục con đường hướng thiện, nâng cao đời sống và an sinh xã hội của Quỹ.